Hírek és Információk

Erasmus MA hallgatóknak

FIGYELEM!!!

ERASMUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2010/2011-es tanévben
Kiegészítő pályázat első féléves mester hallgatók számára

A pályázat feltételei:

? spanyol bachelor alapszakos diploma, sikeres felvételi a mester szakra
? kitöltött és aláírt jelentkezési lap (3 PÉLDÁNYBAN)
? tanulmányi terv (spanyolul), amely tartalmazza a kinti egyetemen elvégzendő tárgyak listáját (mellékelni kell hozzá a kurzusok itthoni megfelelőit, 3-4 tárgyat célszerű megjelölni)
? vázlatos önéletrajz (spanyolul), amelyben szerepeljen minden eddigi szakmai és közéleti teljesítmény (HÖK-ben vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység, mentori feladatok ellátása, TDK, tudományos konferencia, publikáció, stb.)
? indexmásolat az előző két félév jegyeiről (spanyol bachelor alapszak utolsó két féléve és a záróvizsgák)
? diplomamásolat
? fényképes személyi igazolvány és a lakcímet igazoló lap másolata
? ha nem magyar állampolgár, a letelepedési/tartózkodási engedély másolata

Kérjük a pályázókat, hogy feltétlenül jelöljék meg a következőket:

? melyik egyetemre pályáznak első, második, illetve harmadik helyen,
? hány (4 vagy 5) hónapra kérik a szerény összegű támogatást.

Jelentkezési lapot e-mailben a tanszéki koordinátortól lehet kérni.

A nyomtatott és aláírt pályázat benyújtási határideje (a jelentkezési lap 3 példánya, a további mellékletek 1 példányban):
2010. szeptember 21. kedd 14h helye: Spanyol Tanszék titkársága

Tanszéki koordinátor: Kutasy Mercédesz

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat az intézet nem köteles fogadni.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:
 mester szintű tanulmányaikat 2010. szeptemberében kezdik meg;
 magyar állampolgársággal vagy letelepedési / tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n;
 még nem voltak Erasmus hallgatók*;
 valamint megfelelnek az adott intézeten / tanszéken meghirdetett pályázat követelményeinek.

Tanári MA szakon történő pályázás esetén a hallgatók csak a tanári moduljaiknak megfelelő tématerületekre pályázhatnak. A pályázat véglegesítése és leadása előtt feltétlenül egyeztessenek a kapcsolatért felelős szakmai (intézeti / tanszéki) koordinátorral.

Az Erasmus Hallgatói Mobilitás pályázatának keretében a következő európai egyetemek spanyol tanszékeire lehet jelentkezni:

Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad de Castilla-La Mancha
Universitat de Girona
Universidad de Granada (tanári is)
Universidad de León
Universidad de Málaga (tanári is)
Universidad de Murcia (tanári is)
Universidad de Oviedo
Universidad de Sevilla
Universidad de Valencia
Universidad de Zaragoza
Universitá Degli Studi Di Cagliari

Az Erasmus-program keretében külföldön teljesítő hallgatók:
? 3- 5 hónapot töltenek külföldön;
? a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
? itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
? külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A partnerintézményben minimum 2, a szakos tanulmányokhoz szorosan kötődő kurzust kell teljesíteniük, ha a kari szabályozás másképp nem rendelkezik. Mester hallgatók csak a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet teljesíthetnek a partneregyetemen;
? Erasmus-ösztöndíjban is részesülhetnek (minimum 3, maximum 5 hónap).
A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információ a www.elte.hu/erasmus honlapon található.

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege:
A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást. A külföldi tanulmányok és/vagy szakmai gyakorlat minimális időtartama 3 hónap. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól:
? Belgium, Ausztria, Olaszország, Franciaország, Izland, Németország, Spanyolország, Görögország, Ciprus, Málta, Szlovénia, Portugália egyetemeire utazók számára havi 346 euró;

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.


A benyújtott pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat az intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el és rangsorolja, ennek figyelembevételével a kari Külügyi Bizottság kialakítja a kiutazásra támogatással javasolt hallgatók előzetes névsorát előreláthatóan 2010. szeptember 30-ig.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; az intézeti/tanszéki szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):
? szaknyelvi ismeret;
? tanulmányi eredmény;
? szakmai tájékozottság és aktivitás;
? kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
? Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
? beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.
Fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik. Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és a kari vagy egyetemi koordinátor áll rendelkezésükre.

2010. szeptember

Közzétette: Menczel Gabriella (2010.09.13. 15:08)

Vissza