Főoldal kapcsolódó oldala: A Tanszék kapcsolódó oldala: Oktatás, képzési formák

Oktatás, képzési formák

Osztatlan tanárképzés: Spanyol nyelv és kultúra tanára (2013 őszétől)

A képzés ideje

10 félév + 2 félév iskolai gyakorlat

A 2013 őszétől felmenő rendszerben induló képzésre azokat várjuk, akik a spanyol mellett egy másik tanári szakpárt is választanak (jelenleg az angol, német, biológia, fizika, informatika, kémia, földrajz, magyar, történelem párosítható a spanyollal:

http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=1170), és elképzelhetőnek tartják, hogy a jövőben a spanyol nyelvet tanítani fogják. Bár nem kötelező az emelt szintű nyelvvizsga mindkét szakpáron, a megfelelő haladás érdekében ajánlatos rendelkezni vele vagy az azzal egyenértékű nyelvtudással.

A képzés során irodalmi, nyelvészeti és civilizációs kurzusok mellett folyamatos nyelvfejlesztést is biztosítunk. A szakmódszertani kurzusok az 5. félévtől végigkísérik a képzést, és a hallgatóknak ezeken belül lehetőségük van a nyelvtanításban használt legmodernebb elméletekkel és informatikai technikákkal megismerkedni, már a 6. félévben a mikrotanítások keretein belül tanárként kipróbálni magukat. A képzést folyamatosan tematikus műhelyekkel és iskolalátogatásokkal egészítjük ki.

A hallgatók a képzés során először egy 4 hetes rövid szakmai gyakorlaton vesznek részt az ELTE gyakorlóiskolájában, ahol mintegy 15 órát mentortanárok felügyelete alatt tanítanak, az utolsó 1 évben pedig egy másik partnerintézményben heti 2-5 órában oktatják a spanyolt, és kapcsolódnak be az intézmény életébe, szintén egy mentortanár felügyelete alatt.

A képzés ideje alatt a hallgatóknak minden szakmai segítséget megadunk tematikus publikációk készítéséhez és didaktikai témájú előadásokon való aktív részvételhez, támogatjuk elhelyezkedésüket, valamint ösztönözzük hallgatóinkat, hogy mihamarabb bekapcsolódjanak a spanyoltanárok szakmai közösségébe.

További információk a következő weboldalakon:

http://www.ppk.elte.hu/

http://metodika.btk.elte.hu/

http://www.elte.hu/tkkp

 

BA

http://www.btk.elte.hu/ba/szakiranyok 

http://spanyolszak.elte.hu/index.php?content=page&id=83 

Szakképzettség megnevezése:

Romanisztika, Spanyol szakos bölcsész 

Képzési idő

6 félév

A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik a spanyol nyelv és a spanyol nyelvű kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel és tudással rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, több szakterületet együttesen is érintő művelésére. A képzés ugyanakkor biztosítja az MA tanulmányokra való sikeres felvételit, illetve kellő alapot ad azok eredményes elvégzésére a tudás és a készségek szintjén egyaránt. Spanyol, katalán és baszk anyanyelvi lektoraink segítik a hallgatók nyelvi fejlődését, és aktívan részt vesznek a tanszék életében.

A képzés struktúrája

Az oktatás előadásokból és szemináriumokból áll. Az előadásokat a félév végén szóbeli vagy írásbeli vizsga zárja; a szemináriumok aktív hallgatói részvételt igényelnek, a gyakorlati jegy megszerzésének feltételeit pedig az adott oktató szabja meg (például szóbeli beszámoló, házi dolgozat, esszé formájában, tesztfeladatok stb.).

Az első év során a spanyol alapszakos hallgatók elméleti és szakmai alapozó ismereteket szereznek az irodalom, a nyelvészet és a művelődéstörténet témakörében.

Az első év végére a hallgatóknak olyan nyelvi szintet kell elérniük, amely lehetővé teszi a törzsképzés tantárgyainak eredményes teljesítését, és ehhez nemcsak a nyelvfejlesztési kurzusokon, hanem az alapozó tárgyak keretében is minden szakmai segítséget megkapnak (anyanyelvi tanárok, konzultációk stb.). Nyelvi szintjükről a hallgatók az alapvizsgán, írásban és szóban adnak számot az első év végén.

A szakmai törzsanyag a harmadik félévtől kezdődően a spanyol nyelvű országok irodalmáról és kultúrájáról nyújt átfogó képet, továbbá a spanyol nyelvről szóló ismereteket bővíti. Ez a képzési szakasz a szakdolgozat elkészítésével és a záróvizsga eredményes letételével zárul, mellyel a hallgatók írásban és szóban is bizonyságot tesznek nyelvi és szakmai rátermettségükről. http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga http://www.btk.elte.hu/file/kovetelmenyrendszer_2010_roman.pdf

A sikeres szakzárás előfeltétele a MA tanulmányokra való jelentkezésnek.

http://www.btk.elte.hu/Alias-195  

http://spanyolszak.elte.hu/index.php?content=page&id=83

 

Spanyol minor program

http://www.btk.elte.hu/ba/szakiranyok

http://spanyolszak.elte.hu/index.php?content=page&id=150

A romanisztika/spanyol alapszak mellett végzett 50 kredites minor program csaknem teljes egészében kiadja az alapszakos diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet. A hallgatónak különösen akkor érdemes minor programot felvennie, ha a romanisztika alapszak elvégzése után tanári szakképzettséget szeretne szerezni, vagy romanisztika alapszakja mellett komolyan érdekli a minor program szakterülete. A tanárszakhoz a szükséges fennmaradó 10 kreditet a pedagógiai–pszichológiai modul tárgyaiból kell megszerezni. Az így megszerzett 180 kredit a későbbiekben megfelelő előfeltétele nemcsak a spanyoltanári, hanem a spanyol filológiai mesterszaknak is.

A minor programra való jelentkezéshez ajánlott a középfokú nyelvtudás. A tanszék külön felvételi vizsgát nem hirdet, de minden tanév első hetében szintfelmérő beszélgetést tart, melynek alapján a hallgatónak javaslatot tesz a minor szak felvételével kapcsolatban.

A spanyol minoros hallgató nyelvi fejlődéséről írásbeli és szóbeli vizsga keretében az első (alapvizsga) és a harmadik év (záróvizsga) végén ad számot. A záróvizsgán emellett szakmai ismereteiről is bizonyságot tesz.

 Spanyol filológiai specializáció

A romanisztika/spanyol alapszak mellett az 50 kredites spanyol filológiai szakirányú specializáció szintén csaknem teljes egészében kiadja az alapszakos diploma megszerzéséhez szükséges 180 kreditet. A fennmaradó 10 kreditet a kar kínálatából a szabadon választható tárgyak elvégzésével lehet megszerezni. A specializációt minden olyan hallgatónak ajánljuk, aki különösen érdeklődik a spanyol nyelvű kultúra, nyelvészet, művelődéstörténet, irodalmak, művészetek iránt, aki nem elégszik meg a spanyol alapszak által nyújtott általános képpel, és szeretne elmélyültebb tudást szerezni. A képzés, elméletben és gyakorlatban egyaránt, bevezeti a hallgatót a tudományos kutatómunka végzésébe. Ízelítőt ad abból, ami a mesterképzésben várható, és a megszerzett tudásra és készségekre alapozva biztos belépőt is nyújt a spanyol diszciplináris MA programokra http://spanyolszak.elte.hu/index.php?content=page&id=83 , hiszen aprólékos, a részletekre is kiterjedő ismereteket nyújt, a kultúra sokszínű megközelítését tartja szem előtt, az elméletet és a szövegelemzést ötvözi, figyelembe véve a történeti és műfajközpontú értelmezéseket. A programot egy a hallgató érdeklődéséhez igazodó, egyéni munkára épülő szakdolgozat elkészítése zárja. Oktatóink neve alatt megtalálhatók a tanszék által kínált szakdolgozati témák.

 

MA

Spanyol tanári mesterszak

Szakképzettség megnevezése

spanyol nyelv- és kultúratanár 

A képzésről

Jelenleg – előreláthatólag 2016 szeptemberéig – megfelelő előképzettség birtokában  a spanyoltanárnak készülők jelentkezhetnek spanyol tanári mesterszakra is.  A tanszék a spanyol szaktárgyi képzést biztosítja, szakmódszertani, valamint nyelvi, irodalmi, nyelvészeti, kulturális tematikájú kurzusokat tart. Elsődleges célja olyan magas szintű nyelvtudással és kulturális ismeretekkel rendelkező szaktanárok képzése, akik ismerik a legmodernebb szakmódszertani elméleteket és gyakorlatokat, képesek tudásukat hatékony módon átadni diákjaiknak, és motiválni őket.

A képzés struktúrája és ideje

A képzés a hallgató előképzettségétől függően (lásd  https://tanulmanyi.pk.elte.hu/tanarkepzes_mintatantervek) 2, 3 vagy 5 féléves, és minden esetben magában foglal egy 4 hetes „rövid” szaktárgyi iskolai gyakorlatot, valamint egy féléves „hosszú” iskolai gyakorlatot. Mindkét gyakorlat esetében az ELTE gyakorló- vagy partneriskoláiban szakképzett mentortanárok felügyelik, véleményezik és segítik a tanárjelöltek munkáját.

Végzett hallgatóink az ország két tanítási nyelvű és normál gimnáziumaiban, általános iskolákban, nyelviskolákban és céges tanfolyamokon tanítják a spanyol nyelvet és kultúrát.


Spanyol diszciplináris mesterképzés

Szakképzettség megnevezése

Okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész  

A képzés ideje

4 félév

A képzésről

A Spanyol Tanszék filológiai mesterképzése a hároméves BA-képzésre épül, az ott megszerzett ismereteket bővíti. Programunk a spanyol nyelvészeti, irodalmi és kulturális – elméleti és gyakorlati – kurzusokon túl a műfordítás berkeibe vezet be, amely újabb szempontból mélyíti a hallgató nyelvi kompetenciáját éppúgy, mint nyelvészeti és irodalmi, illetve művészeti ismereteit. A képzés kis létszámú csoportokban zajlik, ami lehetővé teszi a tutorális jellegű személyes kapcsolatot az oktatókkal, ezzel is ösztönözve a hallgató szakmai felkészülését.

Kinek érdemes jelentkeznie?

Mindenkinek, akit a hispanisztikai bölcsészettudomány érdekel, és azon belül is szeretne alaposan elmélyülni egy-egy nyelvészeti téma, irodalmi korszak, szerző vagy mű tanulmányozásában, vagy éppen műfordítási/fordítási gyakorlatot szeretne szerezni. A tematika alapján ugyanakkor azoknak is ajánljuk ezt a képzési formát, akik nyelvi szintjüket szeretnék tökélesíteni, a cél az anyanyelvihez közelítő szint elérése. A mesterképzést egy kb. 40 oldalas tudományos igényű, egyéni kutatómunkára épülő diplomamunka elkészítése koronázza meg. A megszerzett diploma után számos elhelyezkedési lehetőség nyílik meg, például:

·  szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés a fordítás és tolmácsolás területén,

·  (Szak)nyelvi tanácsadás,

·  könyvkiadásban, kiadványszerkesztésben végzett tevékenység,

·  terminológiai adatbázisok, glosszáriumok szakszerű elkészítése és szerkesztése,

·  filmfeliratozás és/vagy szinkronizálási tevékenység a film- és televíziós iparban,

·  kutatóintézetekben és felsőoktatásban végzett tevékenység,

·  tömegkommunikációs eszközöknél végzett tevékenység,

·  külügyi és kulturális kapcsolatok területén végzett tevékenység,

·  közhivatalokban, önkormányzatoknál végzett tevékenység,

·  idegenforgalomban végzett tevékenység stb.

 

A bölcsész és a tanári mesterképzés egyben előkészít a doktori programban való részvételre is az ELTE  irodalomtudományi és nyelvészeti doktori iskoláiban (pl. Irodalomtudományi Doktori Iskola – Kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom doktori program; Nyelvtudományi Doktori Iskola – Romanisztikai nyelvészeti program, Fordítástudományi program, Alkalmazott nyelvészet). http://www.btk.elte.hu/phd/programok

 Vissza