Főoldal kapcsolódó oldala: A Tanszék kapcsolódó oldala: A Tanszék története

A Tanszék története

Egyetemünkön a spanyol nyelv és irodalom szervezett rendszerű oktatása és kutatása az Olasz Tanszékhez tartozó spanyol szakcsoport keretein belül kezdődött az 1950-es évek derekán. A hatvanas évek végén alakult meg az önálló Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék, első vezetője Horányi Mátyás (1928-1995) volt; ő és az alapító oktatók – Csép Attila, Kulin Katalin, Maróthy Jánosné – nemzetközi szinten is jelentős hispanisztikai műhely alapjait teremtették meg. Hamarosan több, a Tanszéken végzett diák – Faluba Kálmán, Scholz László, Gerse Károlyné, Morvay Károly – is bekapcsolódott az egyre több hallgatót vonzó spanyol szakos képzésbe. A kezdeti 5-10 fős diáklétszám fokozatosan emelkedett, a 90-es években már 25-30, később 40-45 hallgató tanult egy-egy évfolyamon. Jelenleg kilenc oktató és két lektor (egy spanyol és egy katalán) dolgozik a Tanszéken, a beiratkozott hallgatók létszáma kb. 200.

A Tanszék első helye a Pesti Barnabás utca 1. IV. emeletén volt, 1985-ben a Szerb utca 21-23-ba költözött költözött, majd jelenlegi helyét a Romanisztikai Intézet épületében, a Múzeum krt. 4/c I. emeletén 1992-ben foglalta el. Ugyanitt nyílt 2001 elején és működött 2004 közepéig, a magyarországi Cervantes Intézet megnyitásáig az Aula Cervantes, amely egyéb irányú tevékenysége mellett is hatékonyan támogatta munkánkat. A Tanszék vezetői és oktatói mindvégig fontos feladatuknak tekintették a könyvtár fejlesztését, így napjainkban mintegy 20.000 kötetes állományával hazai viszonylatban egyedülálló hispanisztikai szakkönyvtárnak számít.

A 80-as évek végéig a felsőbb éves hallgatók egy része a Havannai Egyetemen egyéves részképzésen vett részt és volt még együttműködés a limai San Marcos egyetemmel és a chilei Universidad de Chilével is. Ma a közvetlen egyetemközi kapcsolatok és az Európai Unió hallgatói mobilitási programjai (Tempus, Erasmus) révén többen Spanyolország és más európai országok egyetemein tölthetnek egy-egy szemesztert. Hasonló programok keretében és más módon Tanszékünkön is tanultak, illetve tanulnak külföldi hallgatók. Az oktatói munkát a kezdetektől hosszabb-rövidebb ideig neves vendégoktatók – a chilei Gilberto Sánchez Cabezas, a kubai Salvador Bueno, a perui Tomás G. Escajadillo, Antonio Cisneros és José Ignacio López Soria – segítették és szinte folyamatosan – eleinte dél-amerikai, majd a 90-es évektől Spanyolországból államközi egyezmény keretében érkező anyanyelvi lektorok támogatják. Oktatókon kívül neves spanyol nyelvű írók-költők jártak a Tanszéken, ahogy könyvtárunk több dedikált könyve is jelzi, például Pablo Neruda, Sergio Pitol, Muñoz Molina, Jorge Semprun.

A graduális képzés mellett 1993-tól a Romanisztikai Doktori Iskolán belül volt egy középkori újlatin irodalom program és jelenleg is működik a latin-amerikai elbeszélő irodalommal foglalkozó; Kulin Katalin és Scholz László professzorok irányításával több magyarországi hispanista már itt szerezte tudományos fokozatát. A nyelvészeti témákat kutató doktoranduszaink a Giampaolo Salvi professzor vezetésével működő PhD-program keretein belül folytatják tanulmányaikat. A Tanszék oktatóinak és doktorandusz hallgatóinak tudományos tevékenysége a kezdetektől igen aktív: önálló monográfiák, tanulmánygyűjtemények, hazai és külföldi folyóiratokban megjelent cikkek, kétnyelvű szótárak, országosan használt tankönyvek és oktatási segédanyagok, valamint műfordítások jelzik e sokirányú érdeklődést. A spanyol nyelvészeti és a spanyol nyelvű irodalmak oktatásán kívül Tanszékünkön nagy hagyományokkal rendelkezik a Faluba Kálmán kezdeményezésére és irányításával 1971-ben indult katalán nyelvoktatás és a több mint egy évtizede indult katalán filológiai program. Morvay Károly 1982 óta tart Bevezetés a baszk nyelvtanba c. tanfolyamokat.

Az oktatók, doktorandusz hallgatók nem csak publikációkkal vannak jelen a tudományos közéletben, hanem aktívan részt vesznek a hazai és nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon, illetve azok szervezésében. Jelentős esemény volt az 1976-ban Magyarországon szervezett nemzetközi hispanisztikai szimpózium és 1978-ban a Spanyoltanárok Európai Szövetségének kongresszusa. Immár hagyományosnak tekinthetők a Tanszék irányításával és más intézmények közreműködésével kétévente rendezett nemzetközi tudományos konferenciák, melyeken a hazai kutatókon túl neves külföldi szakemberek is örömmel részt vesznek. 2006-ban a katalán nyelvet és irodalmat oktató tanárok koordinálásával egyetemünk adott otthont az Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes XIV. kongresszusának.

Vissza