Hírek és információk kapcsolódó oldala: Pályázati felhívások, Erasmus kapcsolódó oldala:ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/18

Hírek és Információk

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/18

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁS / 2017/2018

Az Erasmus+ Hallgatói Mobilitás program keretében külföldi egyetemi tanulmányokra és külföldi szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni. A pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni, valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás és/vagy a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény (ELTE) elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A szakmai gyakorlat bármely Európai Gazdasági Térséghez tartozó cégnél, szervezetnél végezhető.

A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált” időszakra vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE

a)      Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

-     magyar állampolgársággal vagy letelepedési / tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;

-     az alapképzésben (BA) legalább két lezárt félévvel rendelkeznek a pályázat benyújtásakor;

-     a mester (MA) és a doktori (PhD) képzésben legalább egy lezárt félévvel rendelkeznek a pályázat benyújtásakor;

-     abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, még hallgatói jogviszonnyal fognak rendelkezni az ELTE-n;

-     megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

Továbbá:

-          frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot még a végzésük évében kell benyújtaniuk);

-          a tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (kar specifikus);

-          szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (tanszéki/intézeti kivételek lehetnek).

A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után, OLS: www.erasmusplusols.eu).

b)      Egyéb feltételek:

-     a pályázó hallgatóknak az elnyert Erasmus mobilitást abban a képzési ciklusban kell teljesíteniük, amelyben pályáztak;

-     az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen) (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlaton, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

 

A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ INTÉZMÉNYEK

Az Erasmus+ Hallgatói Mobilitás pályázatának keretében a következő európai egyetemek spanyol tanszékeire lehet jelentkezni:

Humboldt-Universität zu Berlin (BA, MA)

Universidad Autónoma de Barcelona (BA)

Universidad de Barcelona (BA, MA)

Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Rodrigo) (BA, MA)

Universidad de Córdoba (BA)

Universitá degli Studi di Firenze (BA)

Universitat de Girona (BA, MA)

Universidad de Granada (BA)

Universidad de León (BA)

Universidad Autónoma de Madrid (BA, MA, PhD)

Universidad Complutense de Madrid (BA, vagy MA, vagy PhD)

Universidad de Málaga (BA, MA, PhD)

Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (BA)

Universidad de Murcia (BA, MA)

Universität Münster (BA)

Universidad de Oviedo (BA, MA, PhD)

Universidad de Navarra (Pamplona) (BA, MA, PhD)

Universität Potsdam (BA MA, PhD)

Univerzita Komenského v Bratislave (Pozsony) (BA, MA, PhD)

Universidad de Salamanca (BA, PhD)

Universidad de Santiago de Compostela (BA)

Universidad de Sevilla (BA)

Universidad de Valencia (BA)

Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, Valladolid

Universidad de Zaragoza (BA, MA, PhD)

 

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA, ÖSSZEGE

 • A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben (ösztöndíj támogatás nélkül), ún. label hallgatóként meghosszabbíthatnak.
 • A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap, szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. A 2017/2018. tanévi ösztöndíjak összege:
  • Olaszország egyetemeire utazók számára havi 500 euró a részképzés, illetve a kombinált mobilitás esetén és 600 euró a szakmai gyakorlat esetén;
  • Németország és Spanyolország egyetemeire utazók számára havi 450 euró a részképzés, illetve a kombinált mobilitás esetén és 550 euró a szakmai gyakorlat esetén;
  • Szlovákia egyetemeire utazók számára havi 400 euró a részképzés, illetve a kombinált mobilitás esetén és 500 euró a szakmai gyakorlat esetén.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak:

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (részletek később – várhatóan 2017. szeptember közepén - az EHÖK honlapján);
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> Nyerteseknek (az új felhívás várhatóan 2017 márciusában kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni);
 3. A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban:  www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> Nyerteseknek (az új felhívás várhatóan 2017 márciusában kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni).

Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: 2017/18-tól 100€/hó szakmai gyakorlatosoknak és 200€/hó a részképzésben résztvevőknek (bővebb információ: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat oldalon)!

 

A SIKERESEN PÁLYÁZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

a)      Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • részképzés esetében 3-12 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot tölthetnek külföldön;
 • a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • Erasmus-ösztöndíjban is részesülhetnek (részképzés és kombinált képzés esetében minimum 3, maximum 5 hónap, szakmai gyakorlat esetében minimum 2, maximum 5 hónap időtartamra);
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Learning Agreementet for studies szerződést köt a három fél.)
 • szakmai gyakorlat esetében a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban dolgoznak (ez általában heti 35-40 óra). (Learning Agreement for traineeship szerződést kell kötni.)
 • külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni). Amennyiben ez nem lehetséges, akkor diplomamelléklet formájában kerül beszámításra mobilitásuk.

b)      Tanulmányi kötelezettségek:

 • A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS. A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében.
 • Az Erasmus+ programban (Erasmus részképzés esetén) résztvevő hallgatónak a Learning Agreement for Studies-ban minimum 2 kurzus (a tanszék által elismertethető) rögzítése, valamint ezek teljesítése szükséges. E minimum követelmény teljesítésének elmulasztása visszafizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben egy hallgató a kötelezően előírt 2 kurzust nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, úgy ennek okáról külön, írásos nyilatkozatot kell tennie és ezt ellenjegyeztetnie kell a tanszékkel. A nyilatkozatot a tanulmányok befejezése után kell leadni azon dokumentumokkal együtt, amelyek kötelezően benyújtandók az NKMO (Támogató) részére („Koordinátori igazolás”, „Transcript of Records” másolata, valamint időtartam igazolás „Certificate of Attendance) az Erasmus folyamat központi lezárása érdekében.
 • A programban részt vevő hallgatók kötelesek ellenőrizni a partneregyetemek honlapján található kurzuskínálatot, valamint tájékozódni arról, hogy azok milyen nyelven és milyen szinten hirdetnek kurzusokat.
 • A Spanyol Tanszék hallgatói kötelesek egy 4-5 oldalas spanyol nyelvű beszámolót készíteni, és azt elektronikus formában a mindenkori tanszéki koordinátornak/koordinátoroknak a kijelölt határidőig (a kint tartózkodástól függően 2017. január 31. és 2018. június 30.) elektronikus formában megküldeni. E beszámoló leadásának hiányában a tanszék nem fogadja el azt az érdemjegyet, melyet a hallgató a tanulmányi szerződésben rögzítve a fogadó intézmény nyelvfejlesztési kurzusán szerzett, azaz a kurzust meg kell ismételnie.

 

További fontos és hasznos információért az alábbi linket javasoljuk:

ELTE honlap: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

 

A PÁLYÁZAT BEADÁSA

• A pályázat ELEKTRONIKUS ÚTON történő benyújtása a Neptun Erasmus felületén hajtható végre. Határidő: 2017. március 4. (szombat), 24:00. Az on-line rendszer 2017. február 15-től működőképes, és a hallgató képzésének figyelembe vételével kínálja fel a megpályázható partnerintézmények listáját.

• NYOMTATOTT FORMÁBAN a határidő: 2017. március 7. (kedd) 12:00. A tanszéki könyvtárban Völgyi Viktória veszi át. Amennyiben az Erasmus pályázati felület nem kínálja fel a nyomtatási lehetőséget, akkor a nyomtatást közvetlenül a Neptun rendszerből lehet megoldani vagy a „print screen” segítségével.

Leadandó dokumentumok:

1. Kitöltött és aláírt pályázati adatlap (2 PÉLDÁNYBAN; a formátum a dokumentum alján található).

A pályázati adatlapon feltétlenül meg kell jelölni a következőket:

-          melyik egyetemre pályázik első, második, illetve harmadik helyen;

-          hány hónapra kéri a támogatást;

-          a tanév melyik hónapjában kezdené meg tanulmányait.

2. Spanyol nyelven írt tanulmányi terv (motivációs levél), amely tartalmazza a kinti egyetemen elvégzendő tárgyak listáját. Mellékelni kell hozzá a kurzusok itthoni megfelelőit is (4-5 tárgyat célszerű megjelölni). (1 PÉLDÁNY)

3. Spanyol nyelvű önéletrajz, amelyben szerepeljen minden eddigi szakmai és közéleti teljesítmény (HÖK-ben vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység, mentori feladatok ellátása, TDK, tudományos konferencia, publikáció stb., ezekről igazolást kell csatolni). (1 PÉLDÁNY)

4. Neptun-kimutatás az előző két félév jegyeiről. (1 PÉLDÁNY)

5. Fényképes személyi igazolvány és a lakcímet igazoló lap másolata. (1 PÉLDÁNY)

6. Ha nem magyar állampolgár, a letelepedési/tartózkodási engedély másolata. (1PÉLDÁNY)

 

A hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

 

AZ ELBÍRÁLÁS

a)      A benyújtott pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény (a Neptun rendszeréből kinyomtatva);
 • szakmai tájékozottság és aktivitás (pl. tanszéki programokon való közreműködés, segítség stb.);
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban.

 

b)      Elbírálás, döntés

A pályázatok elbírálása több fordulóban zajlik: a benyújtott pályázatokat az intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el és rangsorolja, ennek figyelembevételével a kari Külügyi Bizottság kialakítja a kiutazásra támogatással javasolt hallgatók előzetes névsorát 2017. április első hetében, miután az egyetemi Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság is jóváhagyta a karok döntéseit. Ezt követően, a rangsort (kari listát) a kar közzéteszi, és tájékoztatja az intézeti/tanszéki koordinátorokat a kari Külügyi Bizottság döntéséről.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj). E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést várhatóan 2017. április első hetében. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a tanszéki, formai kérdésekben a kari vagy egyetemi koordinátor áll rendelkezésükre.

 

Várjuk a jelentkezéseket, és sikeres pályázást kívánunk!

A Spanyol Tanszék koordinátora: Santosné Blastik Margit 

 

ERASMUS ADATLAP 2017/18

Személyes adatok

 

Teljes név:

Születési név:

Neptun-kód:

Anyja születési neve:

Születési hely és idő:

Állampolgárság:

Állandó cím:

Telefonszám:

Mobiltelefonszám:

Email cím:

 

 

Tanulmányi Adatok

 

Képzési szint:

Tanszék/intézet:

Szak:

Szakirány:

 

 

Célegyetemek adatai (részképzés „elmélet”) esetében:

Célegyetem neve (1):

Célegyetem kódja:

Tanulmányok tervezett kezdete:

Tanulmányi hónapszám:

Célegyetem neve (2):

Célegyetem kódja:

Tanulmányok tervezett kezdete:

Tanulmányi hónapszám:

Célegyetem neve (3):

Célegyetem kódja:

Tanulmányok tervezett kezdete:

Tanulmányi hónapszám:

 

Erasmus szakmai gyakorlat esetén:

Szakmai gyakorlat helyének (intézmény, cég, szervezet) általános adatai:

 

 

 

Dátum

 

A pályázó aláírása

Közzétette: Santosné Blastik Margit (2017.02.16. 01:35)

Vissza