Hírek és információk kapcsolódó oldala: Pályázati felhívások, Erasmus kapcsolódó oldala:Erasmus+ Hallgatói mobilitás 2016/17

Hírek és Információk

Erasmus+ Hallgatói mobilitás 2016/17


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁS / 2016/2017

(külföldi egyetemi tanulmányokra (elmélet) és külföldi szakmai gyakorlatra)

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Erasmus+ Hallgatói Mobilitás program keretében külföldi egyetemi tanulmányokra (tanulmányút/részképzés; a Neptunban: „elmélet”) és külföldi szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni. A pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni, valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás és/vagy a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon - beszámítja.

A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

 

A PÁLYÁZÓK KÖRE

a)      Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

-     magyar állampolgársággal vagy letelepedési / tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;

-     az alapképzésben (BA) legalább két lezárt félévvel rendelkeznek a pályázat benyújtásakor;

-     a mester (MA) és a doktori (PhD) képzésben legalább egy lezárt félévvel rendelkeznek a pályázat benyújtásakor;

-     abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, még hallgatói jogviszonnyal fognak rendelkezni az ELTE-n;

-     a frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot még a végzésük évében kell benyújtaniuk);

-     megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

b)      Egyéb feltételek:

-     a pályázó hallgatóknak az elnyert Erasmus mobilitást abban a képzési ciklusban kell teljesíteniük, amelyben pályáztak.

-     az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen).

-     A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásra pályázhatnak (bővebb információ: www.elte.hu/erasmus/hallgmob).

 

A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ INTÉZMÉNYEK

Az Erasmus+ Hallgatói Mobilitás pályázatának keretében a következő európai egyetemek spanyol tanszékeire lehet jelentkezni:

Humboldt-Universität zu Berlin (BA, MA)

Universidad Autónoma de Barcelona (BA)

Universidad de Barcelona (BA, MA)

Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Rodrigo) (BA, MA)

Universidad de Córdoba (BA)

Universitá degli Studi di Firenze (BA)

Universitat de Girona (BA, MA)

Universidad de Granada (BA)

Universidad de León (BA)

Universidad Autónoma de Madrid (BA, MA, PhD)

Universidad Complutense de Madrid (BA, vagy MA, vagy PhD)

Universidad de Málaga (BA, MA, PhD)

Universidad de Murcia (BA, MA)

Universität Münster (BA)

Universidad de Oviedo (BA, MA, PhD)

Universidad de Navarra (Pamplona) (BA, MA, PhD)

Universität Potsdam (BA MA, PhD)

Univerzita Komenského v Bratislave (Pozsony) (BA, MA, PhD)

Universidad de Salamanca (BA, PhD)

Universidad de Santiago de Compostela (BA)

Universidad de Sevilla (BA)

Universidad de Valencia (BA)

Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, Valladolid

Universidad de Zaragoza (BA, MA, PhD)

 

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA, ÖSSZEGE

 • A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben (ösztöndíj támogatás nélkül), ún. label hallgatóként meghosszabbíthatnak.
 • A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap, szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. A 2016/2017. tanévi ösztöndíjak összege:
  • Olaszország egyetemeire utazók számára havi 500 euró a részképzés, illetve a kombinált mobilitás esetén és 600 euró a szakmai gyakorlat esetén;
  • Németország és Spanyolország egyetemeire utazók számára havi 400 euró a részképzés, illetve a kombinált mobilitás esetén és 500 euró a szakmai gyakorlat esetén;
  • Szlovákia egyetemeire utazók számára havi 300 euró a részképzés, illetve a kombinált mobilitás esetén és 400 euró a szakmai gyakorlat esetén.
 • Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. A részképzésre kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók kiegészítő támogatást kaphatnak, számukra a pályázati felhívást az EHÖK fogja közzétenni a nyár folyamán (a pályázati határidő várhatóan 2016 szeptember közepe lesz).

 

A SIKERESEN PÁLYÁZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

a)      Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • részképzés esetében 3-12 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot tölthetnek külföldön;
 • a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • Erasmus-ösztöndíjban is részesülhetnek (részképzés és kombinált képzés esetében minimum 3, maximum 5 hónap, szakmai gyakorlat esetében minimum 2, maximum 5 hónap időtartamra);
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen);
 • szakmai gyakorlat esetében a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban dolgoznak (ez általában heti 35-40 óra);
 • külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni).

b)      Tanulmányi kötelezettségek:

 • A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS. A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében;
 • Az Erasmus+ programban (Erasmus részképzés esetén) résztvevő hallgatónak a „Learning Agreement”-ben-minimum 4 kurzus (a tanszék által elismertethető) rögzítése, valamint ezek teljesítése szükséges. E minimum követelmény teljesítésének elmulasztása visszafizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben egy hallgató a kötelezően előírt 4 kurzust nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, úgy ennek okáról külön, írásos nyilatkozatot kell tennie és ezt ellenjegyeztetnie kell a tanszékkel. A nyilatkozatot a tanulmányok befejezése után kell leadni azon dokumentumokkal együtt, amelyek kötelezően benyújtandók az NKMO (Támogató) részére („Koordinátori igazolás”, „Transcript of Records” másolata, valamint időtartam igazolás „Certificate of Attendance) az Erasmus folyamat központi lezárása érdekében.
 • A programban részt vevő hallgatók kötelesek ellenőrizni a partneregyetemek honlapján található kurzuskínálatot, valamint tájékozódni arról, hogy azok milyen nyelven és milyen szinten hirdetnek kurzusokat.
 • A Spanyol Tanszék hallgatói kötelesek egy 4-5 oldalas spanyol nyelvű beszámolót készíteni, és azt elektronikus formában a mindenkori tanszéki koordinátornak/koordinátoroknak a kijelölt határidőig (a kint tartózkodástól függően 2016. január 31. és 2017. június 30.) elektronikus formában megküldeni. E beszámoló leadásának hiányában a tanszék nem fogadja el azt az érdemjegyet, melyet a hallgató a tanulmányi szerződésben rögzítve a fogadó intézmény nyelvfejlesztési kurzusán szerzett, azaz a kurzust meg kell ismételnie.

További fontos és hasznos információért az alábbi linkeket javasoljuk:

BTK honlap: http://www.btk.elte.hu/erasmus

ELTE honlap http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob (tartalmazza a mintadokumentumokat és a tudnivalókat: tanulmányi szerződés, beiratkozás az ELTE-n, betegbiztosítás, a hazaérkezés utáni teendők stb.).

 

A PÁLYÁZAT BEADÁSA

• A pályázat ELEKTRONIKUS ÚTON történő benyújtása a Neptun Erasmus felületén hajtható végre. Határidő: 2016. március 10. (csütörtök), 24:00. Az on-line rendszer 2016. február 22-től működőképes, és a hallgató képzésének figyelembe vételével kínálja fel a megpályázható partnerintézmények listáját.

• NYOMTATOTT FORMÁBAN a határidő: 2016. március 11. (péntek) 12:00. A tanszéki könyvtárban Völgyi Viktória veszi át. Amennyiben az Erasmus pályázati felület nem kínálja fel a nyomtatási lehetőséget, akkor a nyomtatást közvetlenül a Neptun rendszerből lehet megoldani vagy a „print screen” segítségével.

Leadandó dokumentumok:

1. Kitöltött és aláírt pályázati adatlap (2 PÉLDÁNYBAN; a formátum a dokumentum alján található).

A pályázati adatlapon feltétlenül meg kell jelölni a következőket:

-          melyik egyetemre pályáznak első, második, illetve harmadik helyen;

-          hány (4 vagy 5) hónapra kérik a támogatást;

-          a tanév melyik hónapjában kezdenék meg tanulmányaikat.

2. Spanyol nyelven írt tanulmányi terv, amely tartalmazza a kinti egyetemen elvégzendő tárgyak listáját. Mellékelni kell hozzá a kurzusok itthoni megfelelőit is (4-5 tárgyat célszerű megjelölni). (1 PÉLDÁNY)

3. Spanyol nyelvű önéletrajz, amelyben szerepeljen minden eddigi szakmai és közéleti teljesítmény (HÖK-ben vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység, mentori feladatok ellátása, TDK, tudományos konferencia, publikáció stb., ezekről igazolást kell csatolni). (1 PÉLDÁNY)

4. Neptun-kimutatás az előző két félév jegyeiről. (1 PÉLDÁNY)

5. Fényképes személyi igazolvány és a lakcímet igazoló lap másolata. (1 PÉLDÁNY)

6. Ha nem magyar állampolgár, a letelepedési/tartózkodási engedély másolata. (1PÉLDÁNY)

 

A hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

 

AZ ELBÍRÁLÁS

a)      A benyújtott pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény (a Neptun rendszeréből kinyomtatva);
 • szakmai tájékozottság és aktivitás (pl. tanszéki programokon való közreműködés, segítség stb.);
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

b)      Elbírálás, döntés

A pályázatok elbírálása több fordulóban zajlik: a benyújtott pályázatokat először a tanszék/intézet által felállított szakmai bizottság bírálja és rangsorolja, továbbá javaslatot is tesz a kari Erasmus szakmai bizottságnak, hogy ―a bírálati szempontok alapján— kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot. E rangsor figyelembe vételével a kari Külügyi Bizottság kialakítja a kiutazásra támogatással javasolt hallgatók előzetes névsorát. A végső döntés közzététele 2016 áprilisában várható.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős tanszék/intézet kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.

Azok a hallgatók, akik a tartalékos státuszba kerülnek, lemondás vagy megüresedés esetén elsősorban a lemondott ösztöndíj feltételei mellett vehetnek részt a programban (azonos mértékű ösztöndíjjal, lehetőség szerint ugyanarra az egyetemre, ugyanannyi hónapszámra). 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a tanszéki, formai kérdésekben a kari vagy egyetemi koordinátor áll rendelkezésükre.

Spanyol Tanszék koordinátora: Santosné Blastik Margit 

Várjuk a jelentkezéseket, és sikeres pályázást kívánunk!

 

 

ERASMUS ADATLAP

Személyes adatok


 


Teljes név:

Születési név:

Neptun-kód:

Anyja születési neve:

Születési hely és idő:

Állampolgárság:

Állandó cím:

Telefonszám:

Mobiltelefonszám:

Email cím:


 


 

Tanulmányi Adatok


 


Képzési szint:

Tanszék/intézet:

Szak:

Szakirány:
 

Célegyetemek adatai (részképzés „elmélet”) esetében:

Célegyetem neve (1):

Célegyetem kódja:

Tanulmányok tervezett kezdete:

Tanulmányi hónapszám:

Célegyetem neve (2):

Célegyetem kódja:

Tanulmányok tervezett kezdete:

Tanulmányi hónapszám:

Célegyetem neve (3):

Célegyetem kódja:

Tanulmányok tervezett kezdete:

Tanulmányi hónapszám:

 

Erasmus szakmai gyakorlat esetén:

Szakmai gyakorlat helyének (intézmény, cég, szervezet) általános adatai:


 

 

 

Dátum

 

A pályázó aláírása

 

 

Közzétette: Santosné Blastik Margit (2016.02.22. 22:25)

Vissza