Hírek és információk kapcsolódó oldala: Pályázati felhívások, Erasmus kapcsolódó oldala:ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁS 2015/16

Hírek és Információk

ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁS 2015/16

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁS/ 2015/2016

külföldi egyetemi tanulmányokra (tanulmányút/részképzés) és külföldi szakmai gyakorlatra

1. A pályázat célja

Az Erasmus+ Hallgatói Mobilitás program keretében külföldi egyetemi tanulmányokra (tanulmányút/részképzés; a Neptunban: „elmélet”) és külföldi szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni. A pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni, valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás és/vagy a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon - beszámítja.

Szakmai gyakorlatra történő pályázat esetén a külföldi intézménytől befogadó nyilatkozat szükséges. A szakmai gyakorlat a tanulmányi célú mobilitástól teljesen elkülönül, külön dokumentációja és külön finanszírozási kerete van. A tanulmányi időszak ugyanakkor kombinálható szakmai gyakorlattal. Ez esetben a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

2. A pályázók köre

a)      Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

-     magyar állampolgársággal vagy letelepedési / tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;

-     az alapképzésben (BA) legalább két lezárt félévvel rendelkeznek a pályázat benyújtásakor;

-     a mester (MA) és a doktori (PhD) képzésben legalább egy lezárt félévvel rendelkeznek a pályázat benyújtásakor;

-     abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, még hallgatói jogviszonnyal fognak rendelkezni az ELTE-n;

-     megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek;

-     a frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is— ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk― (ennek jogi szabályozási háttere kidolgozás alatt áll);

-     a végzésük évében jelentkező szakmai gyakorlatos hallgatók, akik az abszolutórium után, de még diplomavédés előtt állnak (ennek jogi szabályozási háttere kidolgozás alatt áll).

b)      Egyéb feltételek:

-     A pályázó hallgatóknak az elnyert Erasmus mobilitást abban a képzési ciklusban kell teljesíteniük, amelyben pályáztak (alapképzésben részt vevő nyertes hallgató nem veheti igénybe az elnyert státuszt mesterképzés során).

-     Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

-     A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásra pályázhatnak (bővebb információ: www.elte.hu/erasmus/hallgmob).

3. A programban részt vevő intézmények

Az Erasmus + Hallgatói Mobilitás pályázatának keretében a következő európai egyetemek spanyol tanszékeire lehet jelentkezni:

Humboldt-Universität zu Berlin (BA, MA)

Universidad Autónoma de Barcelona (BA)

Universidad de Barcelona (BA, MA)

Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Rodrigo) (BA, MA)

Universidad de Córdoba (BA)

Universitá degli Studi di Firenze (BA)

Universitat de Girona (BA, MA)

Universidad de Granada (BA)

Universidad de León (BA)

Universidad Autónoma de Madrid (BA, MA, PhD)

Universidad Complutense de Madrid (BA, vagy MA, vagy PhD)

Universidad de Málaga (BA, MA, PhD)

Universidad de Murcia (BA, MA)

Universität Münster (BA)

Universidad de Oviedo (BA, MA, PhD)

Universidad de Navarra (Pamplona) (BA, MA, PhD)

Universität Potsdam (BA MA, PhD)

Univerzita Komenského v Bratislave (Pozsony) (BA, MA, PhD)

Universidad de Salamanca (BA, PhD)

Universidad de Santiago de Compostela (BA)

Universidad de Sevilla (BA)

Universidad de Valencia (BA)

Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, Valladolid

Universidad de Zaragoza (BA, MA, PhD)

 

4. Az elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

 • A pályázaton nyertes hallgatók egy szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben (ösztöndíj támogatás nélkül), ún. label hallgatóként meghosszabbíthatnak.
 • A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap, szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. A 2015/2016. tanévi ösztöndíjak összege:

Olaszország, egyetemeire utazók számára havi 500 euró a részképzés esetén és 600 euró a szakmai gyakorlat esetén;

Németország, Spanyolország egyetemeire utazók számára havi 400 euró a részképzés esetén és 500 euró a szakmai gyakorlat esetén;

Szlovákia egyetemeire utazók számára havi 300 euró a részképzés esetén és 400 euró a szakmai gyakorlat esetén.

 • A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Az ösztöndíjas hónapok számának megállapításakor a kétoldalú szerződésben megadott hónapok számát nem lehet túllépni, illetve a hallgató köteles a teljes ösztöndíjas időszakot (az NKMO-val megkötött támogatási szerződés szerint) kint tölteni, máskülönben időarányos visszafizetési kötelezettség keletkezhet.
 • Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. A részképzésre kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók kiegészítő támogatást kaphatnak, a pályázati felhívást az EHÖK fogja közzétenni a nyár folyamán (pályázati határidő várhatóan 2015. szeptember közepe lesz).
 • Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.

 

5. A sikeresen pályázók jogai és kötelezettségei

a)      Az Erasmus+ program keretében tanulmányaikat és szakmai gyakorlatukat külföldön teljesítő hallgatók:

 • részképzés esetében 3-10 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a tanulmányi szerződés alapján); a szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok, amennyiben lehetséges, külön eljárás keretében beszámíthatók tanulmányaikba;
 • szakmai gyakorlat esetében a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban dolgoznak (ez általában heti 35-40 óra);
 • külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni);
 • Erasmus-ösztöndíjban is részesülhetnek (részképzésnél minimum 3, maximum 5 hónap, szakmai gyakorlatnál minimum 2, maximum 5 hónap időtartamra).

b)      Tanulmányi kötelezettségek:

 • a külföldön teljesítendő kreditszám félévente legalább 20 ECTS;
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében;
 • Az Erasmus+ programban (Erasmus részképzés esetén) résztvevő hallgatónak a „Learning Agreement”-ben-minimum 3 kurzus (a kiküldő tanszék által elismertethető) rögzítése, valamint ezek teljesítése szükséges. E minimum követelmény teljesítésének elmulasztása visszafizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben egy hallgató a kötelezően előírt 3 kurzust nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, úgy ennek okáról külön, írásos nyilatkozatot kell tennie és ezt ellenjegyeztetnie kell a kiküldő tanszékkel. A nyilatkozatot a tanulmányok befejezése után kell leadni azon dokumentumokkal együtt, amelyek kötelezően benyújtandók az NKMO (Támogató) részére („Koordinátori igazolás”, „Transcript of Records” másolata, valamint időtartam igazolás „Certificate of Attendance) az Erasmus folyamat központi lezárása érdekében.
 • a programban részt vevő hallgatók kötelesek ellenőrizni a partneregyetemek honlapján található kurzuskínálatot, valamint tájékozódni arról, hogy azok milyen nyelven és milyen szinten hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai tanszéki/intézeti koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája, ill. a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információ a www.elte.hu/erasmus honlapon található.
 • a Spanyol Tanszék hallgatói kötelesek egy 4-5 oldalas spanyol nyelvű beszámolót készíteni, és azt elektronikus formában a mindenkori tanszéki koordinátornak/koordinátoroknak a kijelölt határidőig (a kint tartózkodástól függően 2016. január 31. és 2016. június 30.) elektronikus formában megküldeni. E beszámoló leadásának hiányában a tanszék nem fogadja el azt az érdemjegyet, melyet a hallgató a tanulmányi szerződésben rögzítve a fogadó intézmény nyelvfejlesztési kurzusán szerzett, azaz a kurzust meg kell ismételnie.

 

További fontos és hasznos információért az alábbi linkeket javasoljuk:

BTK-s honlap: http://www.btk.elte.hu/erasmus

ELTE honlap http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob (tartalmazza a mintadokumentumokat és a tudnivalókat: tanulmányi szerződés, beiratkozás az ELTE-n, betegbiztosítás, a hazaérkezés utáni teendők stb.)

6. A pályázat beadása

• a pályázat ELEKTRONIKUS ÚTON történő benyújtása a Neptun Erasmus felületén.  Határidő: 2015. március 11. (szerda), 24:00. Az on-line rendszer 2015. február 10-től működőképes, és a hallgató képzésének figyelembe vételével kínálja fel a megpályázható partnerintézmények listáját (a bilaterális Erasmus szerződések szerint).

• NYOMTATOTT FORMÁBAN: határidő: 2015. március 13. (péntek) 12:00. A tanszéki könyvtárban Völgyi Viktória veszi át. Amennyiben az Erasmus pályázati felület nem kínálja fel a nyomtatási lehetőséget, akkor a nyomtatást közvetlenül a Neptun rendszerből lehet megoldani vagy a „print screen” segítségével.

1. kitöltött és aláírt pályázati adatlap lap (2 PÉLDÁNYBAN; a formátum a dokumentum alján található).

A pályázati adatlapon feltétlenül meg kell jelölni a következőket:

-          melyik egyetemre pályáznak első, második, illetve harmadik helyen

-          hány (4 vagy 5) hónapra kérik a támogatást

-          a tanév melyik hónapjában kezdenék meg tanulmányaikat.

2. spanyol nyelven írt tanulmányi terv, amely tartalmazza a kinti egyetemen elvégzendő tárgyak listáját (mellékelni kell hozzá a kurzusok itthoni megfelelőit, 4-5 tárgyat célszerű megjelölni) (1 PÉLDÁNY)

3. spanyol nyelvű önéletrajz, amelyben szerepeljen minden eddigi szakmai és közéleti teljesítmény (HÖK-ben vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység, mentori feladatok ellátása, TDK, tudományos konferencia, publikáció stb., ezekről igazolást kell csatolni) (1 PÉLDÁNY)

4. Neptun-kimuttatás az előző két félév jegyeiről (1 PÉLDÁNY)

5. fényképes személyi igazolvány és a lakcímet igazoló lap másolata (1 PÉLDÁNY)

6. ha nem magyar állampolgár, a letelepedési/tartózkodási engedély másolata (1PÉLDÁNY)

 

  7. Az elbírálás

  a)      A benyújtott pályázatok elbírálásának szempontjai:

  • szaknyelvi ismeret;
  • tanulmányi eredmény (a Neptun rendszeréből kinyomtatva)
  • szakmai tájékozottság és aktivitás;
  • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
  • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
  • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

   

  b)      Elbírálás, döntés

  A pályázatok elbírálása több fordulóban zajlik: a benyújtott pályázatokat először az intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja és rangsorolja, továbbá javaslatot is tesz a kari Erasmus szakmai bizottságnak, hogy ―a bírálati szempontok alapján— kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot. E rangsor figyelembe vételével a kari Külügyi Bizottság kialakítja a kiutazásra támogatással javasolt hallgatók előzetes névsorát. A végleges kari listát (az ösztöndíjra javasolt hallgatók névsorát) a beérkezett hallgatói pályázatok összesítése után a kari Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a BTK Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságával egyeztetve alakítja ki a Tempus Közalapítvány által közölt 2015/2016. főpályázat eredményének ismeretében. 

  A végső döntés közzétételére 2014. április végén kerül sor.

  Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.

  Azok a hallgatók, akik a tartalékos státuszba kerülnek, lemondás vagy megüresedés esetén elsősorban a lemondott ösztöndíj feltételei mellett vehetnek részt a programban (azonos mértékű ösztöndíjjal, lehetőség szerint ugyanarra az egyetemre, ugyanannyi hónapszámra).

   

  A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki, formai kérdésekben a kari vagy egyetemi koordinátor áll rendelkezésükre.

  Spanyol Tanszék koordinátora: Santosné Blastik Margit

   

  Várjuk a jelentkezéseket, és sikeres pályázást kívánunk!

   

   

   

   

   

  Erasmus adatlap

  Személyes adatok

   

  Teljes név:

  Születési név:

  Neptun-kód:

  Anyja születési neve:

  Születési hely és idő:

  Állampolgárság:

  Állandó cím:

  Telefonszám:

  Mobiltelefonszám:

  Email cím:

   

   

  Tanulmányi Adatok

   

  Képzési szint:

  Tanszék/intézet:

  Szak:

  Szakirány:


   

  Célegyetemek adatai (részképzés „elmélet”) esetében:

  1. Célegyetem neve:

  Célegyetem kódja:

  Tanulmányok tervezett kezdete:

  Tanulmányi hónapszám:

  1. Célegyetem neve:

  Célegyetem kódja:

  Tanulmányok tervezett kezdete:

  Tanulmányi hónapszám:

  1. Célegyetem neve:

  Célegyetem kódja:

  Tanulmányok tervezett kezdete:

  Tanulmányi hónapszám:

   

  Erasmus szakmai gyakorlat esetén:

   

  Szakmai gyakorlat helyének (intézmény, cég, szervezet) általános adatai:

   

   

  Dátum

  A pályázó aláírása

   

   

   

   

   

   

  Közzétette: Santosné Blastik Margit (2015.02.20. 21:59)

  Vissza