Hírek és Információk

Erasmus Hallgatói Pályázat

ERASMUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 2013/2014-es tanévre

külföldi egyetemi tanulmányokra és külföldi szakmai gyakorlatra

 

A pályázat feltételei:

 

• spanyol bachelor alapszakosként kettő lezárt tanulmányi félév

• mester és doktori képzésben részt vevő hallgatóknak legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor

• a pályázat elektronikus úton történő benyújtása a Neptun Erasmus felületén

• kitöltött és aláírt pályázati adatlap lap (3 PÉLDÁNYBAN); a formátum a dokumentum alján található

• tanulmányi terv (spanyolul), amely tartalmazza a kinti egyetemen elvégzendő tárgyak listáját (mellékelni kell hozzá a kurzusok itthoni megfelelőit, 4-5 tárgyat célszerű megjelölni). (1 PÉLDÁNY)

• vázlatos önéletrajz (spanyolul), amelyben szerepeljen minden eddigi szakmai és közéleti teljesítmény (HÖK-ben vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység, mentori feladatok ellátása, TDK, tudományos konferencia, publikáció, stb.) (1 PÉLDÁNY)

• indexmásolat az előző két félév jegyeiről (1 PÉLDÁNY)

• fényképes személyi igazolvány és a lakcímet igazoló lap másolata (1 PÉLDÁNY)

• ha nem magyar állampolgár, a letelepedési/tartózkodási engedély másolata (1 PÉLDÁNY)

 

• Szakmai gyakorlatra történő pályázat esetén a külföldi intézménytől befogadó nyilatkozat szükséges.

Tanár és tanító szakos hallgatók szakmai gyakorlatot a Comenius tanárasszisztensi program keretében teljesíthetnek. Az egyéni pályázatokat közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz kell beadni. Bővebb információ: www.tka.hu.

 

Kérjük a pályázókat, hogy feltétlenül jelöljék meg a következőket:

 

• melyik egyetemre pályáznak első, második, illetve harmadik helyen,

• hány (4 vagy 5) hónapra kérik a szerény összegű támogatást,

• a tanév melyik hónapjában kezdenék meg tanulmányaikat.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat az intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el és rangsorolja, ennek figyelembevételével a kari Külügyi Bizottság kialakítja a kiutazásra támogatással javasolt hallgatók előzetes névsorát 2013. március 30-át követően. Ezt követően, a rangsort (kari listát) a kar közzéteszi, és tájékoztatja az intézeti/tanszéki koordinátorokat a kari Külügyi Bizottság döntéséről.

 

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; az intézeti szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki, formai kérdésekben a kari vagy egyetemi koordinátor áll rendelkezésükre.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot az intézeti/tanszéki kiírás és sajátosságoknak megfelelően legkésőbb március 10-én éjfélig kell benyújtani/feltölteni, véglegesíteni a Neptun Erasmus felületén elektronikusan, valamint a pályázat kinyomtatott és aláírt példányát a szükséges mellékletekkel együtt kell leadni a tanszék/intézet által közölt információk szerint. (amennyiben az Erasmus pályázati felület nem kínálja fel a nyomtatási lehetőséget, akkor a nyomtatást közvetlenül a Neptun rendszerből lehet megoldani vagy a „print screen” segítségével).

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

 

A pályázat on-line benyújtási határideje:        2013. március 10. vasárnap 24h

 

A nyomtatott és aláírt pályázat benyújtási határideje (a pályázati adatlap 3 példánya, a további mellékletek 1 példányban):       

2013. március 12. kedd 14h 

helye: Spanyol Tanszék Könyvtára

 

Tanszéki koordinátor: Kutasy Mercédesz

 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat az intézet nem köteles fogadni.

 

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

-     magyar állampolgársággal vagy letelepedési / tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;

-     az alapképzésben (BA) részt vevő hallgatóknak legalább két lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor

-     mester (MA) és doktori (PhD.) képzésben részt vevő hallgatóknak legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor

-     abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal fognak rendelkezni az ELTE-n;

-     A pályázó hallgatóknak az elnyert Erasmus mobilitást abban a képzési ciklusban kell teljesíteniük, amelyben pályáztak (alapképzésben részt vevő nyertes hallgató nem veheti igénybe az elnyert státuszt mesterképzés során).

-     még nem voltak Erasmus hallgatók*;

-     valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

 

(Tanár és tanító szakos hallgatók szakmai gyakorlatot a Comenius tanárasszisztensi program keretében teljesíthetnek. Az egyéni pályázatokat közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz kell beadni. Bővebb információ: www.tka.hu. A gyógypedagógus szakos hallgatók e tekintetben kivételt képeznek, ők az Erasmus programon belül vehetnek részt szakmai gyakorlatban.)

 

 

-     Az úgynevezett kisnyelves országokba utazó hallgatók intenzív nyelvi kurzuson való részvételre pályázhatnak (a pályázat beadásának várható határideje: május. 25, bővebb információ: www.elte.hu/erasmus/hallgmob). A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásra pályázhatnak (bővebb információ: www.elte.hu/erasmus/hallgmob).

 

Az Erasmus Hallgatói Mobilitás pályázatának keretében a következő európai egyetemek spanyol tanszékeire lehet jelentkezni:

 

Universidad Autónoma de Barcelona (BA, MA, PhD)

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Barcelona (BA)

Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Rodrigo) (BA, MA)

Universidad Complutense de Madrid (BA)

Universitat de Girona (BA, MA)

Universidad de Granada (BA, MA, PhD)

Universidad de León (BA, MA, PhD)

Universidad de Málaga (BA, MA)

Universidad de Murcia (BA, MA)

Universidad de Oviedo (BA, MA, PhD)

Universidad de Navarra (BA, MA, PhD)

Universidad de Salamanca (BA)

Universidad de Sevilla (BA, MA, PhD)

Universidad de Valencia (BA, MA)

Universidad de Zaragoza (BA, MA)

Universitá degli Studi di Cagliari (BA, MA)

Universitá degli Studi di Firenze (BA)

Université de Neuchâtel (BA)

 

 

Az Erasmus-program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 

 • 3-10 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen, a kiküldő tanszékvezetőjének a jóváhagyása is szükséges, a pályázónak figyelembe kell vennie az itthoni tanulmányi kötelezettségeit és természetesen a partneregyetem kurzuskínálatát). Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt az intézeti / tanszéki felhívásban közzéteszik. PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen;

 

 • Az Erasmus programban (Erasmus részképzés esetén) résztvevő hallgatónak, a „Learning Agreement”-ben-minimum 3 kurzus (a kiküldő tanszék által elismertethető) rögzítése, valamint ezek teljesítése szükséges.

Továbbá elvárás: a külföldön teljesítendő kreditszám félévente – a lehetőségek mértékében-átlagosan 20-30 ECTS legyen.

E minimum követelmény teljesítésének elmulasztása visszafizetési kötelezettséget vonhat maga után.  

Amennyiben egy hallgató a kötelezően előírt 3 kurzust nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, úgy ennek okáról külön, írásos nyilatkozatot kell tennie és ezt ellenjegyeztetnie kell a kiküldő tanszékkel.  

A nyilatkozatot a tanulmányok befejezése után kell leadni azon dokumentumokkal együtt, amelyek kötelezően benyújtandók az NKMO (Támogató) részére („Koordinátori igazolás”, „Transcript of Records” másolata, valamint időtartam igazolás „Certificate of Attendance) az Erasmus folyamat központi lezárása érdekében.

 • külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni);

 

 

A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok, amennyiben lehetséges, külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

 

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen szinten hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai tanszéki/intézeti koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája az www.elte.hu/erasmus honlapon is elérhető.

 

A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információ a www.elte.hu/erasmus honlapon található.

 

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege:

A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben (ösztöndíj támogatás nélkül, Erasmus „label” státusz) meghosszabbíthatnak. Amennyiben a hallgató közös képzési programban vesz részt, úgy számára 10 hónapra adható tanulmányi ösztöndíj. A közös képzésben való részvételt és a képzési program megnevezését a pályázatban külön jelezni kell.

A külföldi tanulmányok vagy szakmai gyakorlat minimális időtartama 3 hónap. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. Tájékoztatásul közöljük a 2012/2013. tanévben megállapított ösztöndíjak összegét:

 • Belgium, Ausztria, Olaszország, Franciaország, Horvátország, Izland, Németország, Spanyolország, Görögország, Ciprus, Málta, Szlovénia, Portugália egyetemeire utazók számára havi 397 euró a részképzés esetén és 451 euró a szakmai gyakorlat esetén;
 • Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. Az Európai Bizottság aktuális szabályozása nem ír elő magasabb ösztöndíjat szakmai gyakorlat esetén, ezért lehetséges, hogy a 2013/2014. tanévben a korábbi magasabb összeg a tanulmányi ösztöndíj összegére csökken.
 • Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.
 • Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. Az Európai Bizottság aktuális szabályozása nem ír elő magasabb ösztöndíjat szakmai gyakorlat esetén, ezért lehetséges, hogy a 2012/2013. tanévben a korábbi magasabb összeg a tanulmányi ösztöndíj összegére csökken.
 • A konkrét támogatási összegekről a beérkezett pályázatok ismeretében a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt.

 

2013. február

 

 

Erasmus adatlap

 

Személyes adatok

 

 

Teljes név:

Születési név:

Neptun-kód:

Anyja születési neve:

Születési hely és idő:

Állampolgárság:

Állandó cím:

Telefonszám:

Mobiltelefonszám:

Email cím:

 

 

Tanulmányi Adatok

 

 

Képzési szint:

Tanszék/intézet:

Szak:

Szakirány:

 

 

Célegyetemek adatai (részképzés „elmélet”) esetében:

 

 

 1. Célegyetem neve:

Célegyetem kódja:

Tanulmányok tervezett kezdete:

Tanulmányi hónapszám:

 

 1. Célegyetem neve:

Célegyetem kódja:

Tanulmányok tervezett kezdete:

Tanulmányi hónapszám:

 

 1. Célegyetem neve:

Célegyetem kódja:

Tanulmányok tervezett kezdete:

Tanulmányi hónapszám:

 

 

 

Erasmus szakmai gyakorlat esetén:

 

szakmai gyakorlat hely általános adatai:

 

 

 

 

 

 

 

A pályázó aláírása


 

Közzétette: Menczel Gabriella (2013.02.28. 23:51)

Vissza