Hírek és információk kapcsolódó oldala: Pályázati felhívások, Erasmus kapcsolódó oldala:Coloquio de Estudiantes en noviembre de 2012

Hírek és Információk

Coloquio de Estudiantes en noviembre de 2012

Estudios Filológicos de Español – Encuentro de Jóvenes Hispanistas

ELTE BTK Departamento de Filología Hispánica

8-9 de noviembre de 2012, Budapest

 

El Círculo Estudiantil del Departamento de Filología Hispánica de ELTE BTK en colaboración con el programa de doctorado “Análisis de textos de narrativa hispanoamericana contemporánea y sus antecedentes” está organizando una conferencia de estudiantes internacional. Esperamos la presentación de estudiantes de grado y posgrado en todos los temas relacionados con la hispanística. En cuanto al contenido se requiere que sea un trabajo que documente alguna actividad científica elaborada durante los ciclos universitarios con fines extracurriculares. Así pues, esperamos la presentación de estudiantes de BA, MA  y de programas de doctorado que tengan un tema de investigación propio en alguna de las áreas de la literatura española o latinoamericana, de la lingüística, de la didáctica del E/LE o de cualquier rama de la historia de la cultura, y que presenten el resultado de su tema en forma de estudio científico, en lengua española. El estudio puede ser la ampliación de un trabajo final de un seminario, de una tesis anterior, pero tiene que ser un trabajo que manifieste un nivel científico elevado. Al trabajo se puede añadir un subtítulo, pero se requiere que el título refleje el tema de la ponencia. Las sesiones se formarán según las temáticas de los trabajos recibidos. Se requiere elegir un tutor académico para la elaboración de estos trabajos. La extensión de las ponencias no deberá exceder los 20 minutos de lectura oral, que serán seguidos de 10 minutos de debate.

No hay cuota de inscripción.

 

Trámite de inscripción:

Además de confirmar su asistencia se pide un resumen de 15-20 líneas del trabajo antes del 4 de mayo de 2012 a las direcciones siguientes: menczelgabi@gmail.com y katavarju@gmail.com. En todos los casos se acusará recibo de la propuesta.

 

La inscripción debe incluir el título del trabajo, el nombre del estudiante, su dirección de correo electrónico, su universidad, su nivel de formación universitaria (BA, MA, PHD), el nombre de su tutor académico, el título universitario del mismo y su correo electrónico.

 

El trabajo se envía tanto por correo electrónico a las direcciones menczelgabi@gmail.com y katavarju@gmail.com antes del 15 de octubre de 2012, así como de forma impresa a la dirección del Departamento de Filología Hispánica de ELTE BTK (H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C).

 

Los trabajos deben tener una extensión mínima de 40.000 carácteres (con espacios) y una extensión máxima de 80.000 carácteres en los que están incluidas las notas y la bibliografía, sin embargo, los anexos no se incluyen. Requerimientos formales: letra Times New Roman CE, tamaño de letra 12 (notas en tamaño 10), interlineado de 1,5. El trabajo se entrega en lengua húngara o  española, encuadernado o  grapado.

Los trabajos más destacados tendrán la posibilidad de ser publicados en una edición (impresa o electrónica) del Departamento. Para facilitar la edición el formato requerido de los artículos es MS-Word, y  el texto está encabezado por el nombre del autor, su correo electrónico y el nombre de su institución. Las notas y la bibliografía de los trabajos deberán ajustarse a las normas del manual de estilo de la MLA.

 

En espera de un encuentro productivo y de buen ambiente contamos con la presencia de numerosos participantes.

Comité Organizador:                                                            Representantes de los estudiantes:

Kata Baditzné Pálvölgyi                                                       Kata Varju

Péter Balázs-Piri                                                                    Petra Báder

Zsuzsanna Bárkányi             

Carles Bartual

Dóra Faix  

Mária Gerse

Vanesa Hidalgo

Mercédesz Kutasy

Gabriella Menczel

Margit Santosné Blastik

László Scholz

László Vasas

 

 

Spanyol Filológiai Tanulmányok – Fiatal Hispanisták Találkozója

ELTE BTK Spanyol Tanszék

2012. november 8-9.

 

Az ELTE BTK Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszéken működő Hispanisztika Tudományos Diákkör, valamint „A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata” című PhD program nemzetközi diákkonferenciát szervez. A konferenciára minden hispanisztikával kapcsolatos témában várjuk graduális és posztgraduális hallgatók jelentkezését. A nevezés tartalmi feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a képzési idő alatt önképzési céllal készült.  Minden BA és MA szintű egyetemi hallgató és doktorandusz jelentkezését várjuk tehát, aki a spanyol és spanyol-amerikai irodalmak, nyelvészet, illetve művelődéstörténet témakörében önálló kutatási témával foglalkozik, és ennek eredményeit tudományos dolgozat formájában, spanyol vagy magyar nyelven bemutatja. Az előadás lehet a TDK-ra készülés előkészítő lépcsőfoka, szemináriumi esszé, szakdolgozat továbbgondolása, tehát mindenképpen olyan munka, mely magas szellemi színvonalat képvisel. Az előadáshoz alcím is megadható. Kérjük, hogy a cím tükrözze az előadás témáját. A szekciók kialakítása a beérkezett jelentkezések függvényében történik majd. A dolgozat elkészítéséhez témavezető választása kötelező. Az előadások időtartama legfeljebb 20 perc, nyelve spanyol, amelyet 10 perc vita követ.

A konferencián részvételi díj nincs.

A jelentkezés menete:

A részvételi szándék jelzésén túl 15-20 soros összefoglalót kérünk 2012. május 4-éig a készülő dolgozatról, a menczelgabi@gmail.hu és a katavarju@gmail.com e-mailcímre. Az absztraktok beérkezéséről minden esetben értesítést küldünk.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a pályamű címét, a szerző nevét, e-mailcímét, oktatási intézményét, a képzési formát, és a témavezetője nevét, beosztását és e-mailcímét.

Az elkészült pályamunkákat legkésőbb 2012. október 15-éig kérjük eljuttatni elektronikusan a menczelgabi@gmail.com , és a katavarju@gmail.com , valamint nyomtatott formában az ELTE BTK Spanyol Tanszék (H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C.) címére is.

A dolgozatok terjedelme minimum 40.000, maximum 80.000 leütés (karakter szóközzel) lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret (jegyzetek Times 10-essel), 1,5-ös sorköz. A dolgozat magyar vagy spanyol nyelven adandó be, bekötve vagy egybefőzve.

A legkiválóbb munkákat tanszéki kiadvány keretében publikálni fogjuk. A szerkesztést megkönnyítendő, a cikkek kívánt formátuma MS-Word, a szöveg elején pedig szerepel a szerző neve, e-mail címe, és az intézményének a neve is. A lábjegyzetek és a bibliográfia az MLA előírásait követik.  

A jó hangulatú találkozás reményében minél több lelkes résztvevőre számítunk.

A szervezők:                                                                    A hallgatók nevében:

Baditzné Pálvölgyi Kata                                                 Varju Kata

Balázs-Piri Péter                                                            Báder Petra

Carles Bartual

Bárkányi Zsuzsanna  

Faix Dóra

Gerse Mária

Vanesa Hidalgo

Kutasy Mercédesz   

Menczel Gabriella

Santosné Blastik Margit

Scholz László

Vasas László

Közzétette: Menczel Gabriella (2012.04.06. 16:57)

Vissza