Hírek és információk kapcsolódó oldala: Pályázati felhívások, Erasmus kapcsolódó oldala:Erasmus Kollégium felvételi pályázata

Hírek és Információk

Erasmus Kollégium felvételi pályázata

Erasmus Kollégium - Felvételi Pályázat - 2009/2010
Az Erasmus Kollégium pályázatot hirdet tanulmányaik mellett tudományos munkát végzı, akadémiai
pályára készülı, kiemelkedıen tehetséges egyetemi és fıiskolai hallgatók számára. Pályázhat
valamennyi magyarországi felsıoktatási intézmény beiratkozott hallgatója. A pályázat nyertesei ?
egyetemi, fıiskolai tanulmányaik folytatása mellett ? a 2009/2010. tanévre az Erasmus Kollégium
tagjaivá válnak (a tagsági viszony a Kollégiumban végzett munka függvényében hosszabbítható).
A Kollégium célja, mőködése:
A magyar felsıoktatásbeli képzés tömegessé válása a legtehetségesebb diákokra fordítható
szellemi erıforrások csökkenéséhez vezetett. Ezt a helyzetet kívánja orvosolni a neves
közgazdászok, jogászok és bölcsészek által létrehozott speciális tehetséggondozó intézmény,
az Erasmus Kollégium. A Kollégium olyan diákok támogatását tekinti feladatának, akik
egyetemi, fıiskolai tanulmányaik mellett színvonalas tudományos munkát is végeznek. A
Kollégium célja, hogy diákjai olyan közösséget alkossanak, amelyben gyakorolhatják a
szakmai kooperációt, hiszen a különbözı szakmai hátterő, ám egymást ?metszı?
érdeklıdéső fiatal kutató szakmai kommunikációja az érintettek saját területükön való
elmélyülését is nagymértékben elısegíti.
A Kollégium a felvett diákok számára a következı lehetıségeket biztosítja:
? témavezetıvel végzett szakmai munka, a saját kutatási terv kidolgozása (tanulmány)
? egy kutatócsoport szemináriumain való részvétel (a kutatócsoport megbeszélése szerinti
idıközönként)
? szakmai hétvégéken való részvétel
? minden második péntek délután mőhelyszemináriumon való részvétel, évente legalább egy
alkalommal elıadás tartása
? a tanévzáró konferencián való részvétel, elıadás tartása
? nyelvtanulás
A Kollégium elvárja, hogy diákjai a fenti lehetıségeket igénybe vegyék; errıl a félév elején
minden diákkal szerzıdést köt. A Kollégium a szerzıdés alapján diákjainak tanulmányi
ösztöndíjat (vagy egyéb anyagi támogatást) biztosíthat.
A Kollégium diákjai tutori segítséget kaphatnak pályázatuk megvalósításához, és
amennyiben szükséges, további konzulensi segítséget kapnak a Kollégium más tutoraitól,
illetve vezetı tanáraitól. (A tutor személyére a diák javaslatot tehet.)
A Kollégium hallgatói megfelelı számú diák összefogása esetén közös érdeklıdési területeik
alapján kutatószemináriumi csoportokat alkotnak. A 2009/2010-es tanév csoportjait a jelen
pályázaton a Kollégiumba felvételt nyert diákok, valamint a régebben felvett kollégisták
alakítják meg.
A benyújtandó pályázat tartalma:
1. Egy kétoldalas motivációs levél, amely tartalmazza a Kollégiumba való jelentkezés
célját, a pályázó életpályájára vonatkozó elképzeléseit, a kutatni kívánt téma rövid
leírását, a témaválasztás indoklását, a várható eredményt (pl. OTDK dolgozat,
publikáció). A motivációs levél térjen ki arra is, hogy a kutatás várható eredménye
mely vonatkozásban jelentené a meglévı tudás továbbfejlesztését, kiegészítését,
megvalósításához milyen módszereket kíván alkalmazni. Amennyiben a pályázónak
nehézségei támadnának ennek elkészítésével, javasoljuk, hogy tanulmányozza a
http://web.ceu.hu/writing/s_of_p.htm weboldalt.
2. Egy amerikai típusú önéletrajz, melynek sablonját jelen felhíváshoz csatoltuk; illetve
a jelentkezı kérésére e-mailben továbbítjuk.
3. Csatolható továbbá a pályázó egy olyan korábbi rövid írása is, amely a pályázó
véleménye szerint a Felvételi Bizottság érdeklıdésére számot tarthat.
Kérjük a pályázókat, hogy e-mail címet mindenképpen mellékeljenek (ha esetleg még nincs,
létesítsenek), mivel a kapcsolattartáshoz ez nélkülözhetetlen.
A pályázatok értékelése anonim. A pályázatokat az Erasmus Kollégium kódszámmal tartja
nyilván, melyet a pályázat beérkezését nyugtázó e-mailben küldünk meg a pályázóknak.
Kérjük, a továbbiakban mindig erre a számra hivatkozzanak! Az értékelés anonimitásának
biztosítása érdekében kérjük a pályázókat, hogy nevüket kizárólag önéletrajzukon tüntessék
fel, a pályázat más részében ne említsék!
A pályázatokat szakértıkbıl álló bizottság bírálja el. A bizottság a legjobb pályázatok
benyújtóit személyesen is meghallgatja, és közülük választja ki a felvetteket.
Az írásbeli pályázatokat 2009. október 5. és 24. között fogadjuk, az
info.erasmus@gmail.com címen.
A kiválasztás szóbeli fordulójára 2009. november 13-án és 14-én kerül sor.
(Kérjük a pályázókat, hogy e napokra tegyék szabaddá magukat!)
Az eredményrıl a Felvételi Bizottság legkésıbb 2009. november 19.-én e-mailben
tájékoztatja a jelentkezıket.
Felvételi pályázatainkról további felvilágosítást kérhet az
info.erasmus@gmail.com címen.

ÖNÉLETRAJZ sablonja:


Személyes adatok

Név
Születési idő
E-mail

Tanulmányok, diplomák

Egyetemi szakok (intézmény, eddig elvégzett félévek száma, jelenlegi státus)

Szakkollégiumok

Nem diplomás képzések

Az Erasmus Kollégiumban kutatni kívánt terület (röviden)

Szakmai érdeklődés

Díjak, ösztöndíjak, elismerések

Állások, pozíciók

Szakmai szervezeti tagság & szakmai-közéleti tevékenység

Egyéb közösségi tevékenységek, tisztségek

Nyelvtudás, nyelvvizsgák

Publikációk

Tanárai, akiktől szükség esetén ajánlólevelet kérhetünk (név, e-mailcím)

Egyéb

Közzétette: Menczel Gabriella (2009.10.16. 09:43)

Vissza