Hírek és információk kapcsolódó oldala: Pályázati felhívások, Erasmus kapcsolódó oldala:Erasmus+ hallgatói pályázat 2019/20.

Hírek és Információk

Erasmus+ hallgatói pályázat 2019/20.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2019/2020-as tanévben, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók a 2019/2020-as tanévben 2019. június 1-től 2020. szeptember 30-ig lehetőséget kapnak:

 • Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (tanulmányok), valamint
 • külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, nonprofit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni

A pályázatok benyújthatók:

2019. január 28-tól 2019. március 4. 20:00 óráig (Neptun).

A pályázat benyújtásának módja a BTK-n:

Neptunban ÉS papír alapon is a tanulmányoknak megfelelő tanszéki/intézeti Erasmus+ koordinátornál.

Amennyiben – technikai okok miatt - a hallgató nem tud jelentkezni a Neptunban, a jelentkezés papír alapon is érvényes.

Pályázható helyek:

 • Részképzés: információ a tanulmányoknak megfelelő tanszéken
 • Szakmai gyakorlat: szabadon választható hely

Teljes pályázati kiírás:

https://www.elte.hu/media/aa/9f/e2d32dd6baaf0e9c8c5ad36b6bb8dd2705749c592680501799120fe2db54/Erasmus_hallgatoi_palyazati_felhivas_1920.pdf

ELTE központi pályázati felhívás:

https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Pályázati tájékoztató:

2019.02.12. 13.30-15:30 (Gombócz terem) ’A’ épület fsz. 47.

2019.02.28. 11.30-13.30 (Gombócz terem) ’A’ épület fsz. 47.

AZ ÁLTALÁNOS, AZAZ MINDEN PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ KIÍRÁSON TÚL A SPANYOL TANSZÉK AZ ALÁBBI TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEKET ÍRJA ELŐ:

 • A programban részt vevő hallgatók kötelesek ellenőrizni a partneregyetemek honlapján található kurzuskínálatot, valamint kötelesek tájékozódni arról, hogy azok milyen nyelven és milyen szinten hirdetnek kurzusokat.
 • Az Erasmus+ programban (Erasmus részképzés esetén) résztvevő hallgatónak a Learning Agreement for Studies-ban minimum KÉT, a tanszék által elismertethető kurzus rögzítése, valamint ezek teljesítése szükséges. E minimum követelmény teljesítésének elmulasztása visszafizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben egy hallgató a kötelezően előírt 2 kurzust nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, úgy ennek okáról külön, írásos nyilatkozatot kell tennie és ezt ellenjegyeztetnie kell a tanszékkel. A nyilatkozatot a tanulmányok befejezése után kell leadni azon dokumentumokkal együtt, amelyek kötelezően benyújtandók az NKMO (Támogató) részére („Transcript of Records” másolata, valamint időtartam igazolás „Certificate of Attendance) az Erasmus folyamat központi lezárása érdekében.
 • A Spanyol Tanszék hallgatói kötelesek egy 4-5 oldalas spanyol nyelvű beszámolót készíteni, és azt elektronikus formában a mindenkori tanszéki koordinátornak a kijelölt határidőig (a kint tartózkodástól függően 2019. január 31. és 2020. június 30.) elektronikus formában megküldeni. E beszámoló leadásának hiányában a tanszék nem fogadja el azt az érdemjegyet, melyet a hallgató a tanulmányi szerződésben rögzítve a fogadó intézmény nyelvfejlesztési kurzusán szerzett, azaz a kurzust meg kell ismételnie.

 

A PÁLYÁZAT BEADÁSA (mindkét formában kérjük!)

• A pályázat ELEKTRONIKUS ÚTON történő benyújtása (azaz feltöltése és véglegesítése) a Neptun Erasmus felületén hajtható végre. Határidő: 2019. március 4. (hétfő), 20:00. Az on-line rendszer a hallgató képzésének figyelembe vételével kínálja fel a megpályázható partnerintézmények listáját.

• NYOMTATOTT FORMÁBAN a határidő: 2019. március 7. (csütörtök) 12:00. A tanszéki könyvtárban Völgyi Viktória veszi át. Amennyiben az Erasmus pályázati felület nem kínálja fel a nyomtatási lehetőséget, akkor a nyomtatást közvetlenül a Neptun rendszerből lehet megoldani vagy a „print screen” segítségével.

LEADANDÓ DOKUMENTUMOK:

1. Kitöltött és aláírt pályázati űrlap (3 PÉLDÁNYBAN). Letölthető az ELTE központi pályázati felhívásából, továbbá elérhető az alábbi linken is: http://spanyolszak.elte.hu/index.php?content=page&id=249.

A pályázati űrlapon feltétlenül meg kell jelölni a következőket:

-          melyik egyetemre pályázik első, második, illetve harmadik helyen (3 egyetemet kell megjelölni);

-          hány hónapra kéri a támogatást;

-          a tanév melyik hónapjában kezdené meg tanulmányait.

2. Spanyol nyelven írt motivációs levél és tanulmányi terv (mindhárom megjelölt egyetemre), amely tartalmazza a kinti egyetemeken elvégzendő tárgyak listáját. Mellékelni kell hozzá a kurzusok itthoni megfelelőit is (legalább 4, de inkább 6 tárgyat célszerű megjelölni). (1 PÉLDÁNY)

3. Spanyol nyelvű önéletrajz, amelyben szerepeljen minden eddigi szakmai és közéleti teljesítmény (HÖK-ben vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység, mentori feladatok ellátása, TDK, tudományos konferencia, publikáció stb., ezekről igazolást kell csatolni). (1 PÉLDÁNY)

4. Neptun-kimutatás az előző két félév (első évfolyamos hallgatók esetében egy félév) jegyeiről. (1 PÉLDÁNY)

5. Fényképes személyi igazolvány és a lakcímet igazoló lap másolata. (1 PÉLDÁNY)

6. Ha nem magyar állampolgár, a letelepedési/tartózkodási engedély másolata. (1PÉLDÁNY)

 

A hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

 

AZ ELBÍRÁLÁS

a)      A benyújtott pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény (a Neptun rendszeréből kinyomtatva);
 • szakmai tájékozottság és aktivitás (pl. tanszéki programokon való közreműködés, segítés stb.);
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban.

 

A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ INTÉZMÉNYEK

Az Erasmus+ Hallgatói Mobilitás pályázatának keretében a következő európai egyetemek spanyol tanszékeire lehet jelentkezni:

Humboldt-Universität zu Berlin (BA, MA)

Universidad Autónoma de Barcelona (BA) (2x10)

Universidad de Barcelona (BA, MA) (3x10)

Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) (BA, MA) (2x9, 2x5)

Universidad de Córdoba (BA) (2x10, 2x5)

Universitat de Girona (BA, MA) (2x6)

Universidad de Granada (BA) (1x9)

Universidad de León (BA) (2x10, 2x5)

Universidad Autónoma de Madrid (BA, MA, PhD) (2x10, 2x5)

Universidad Complutense de Madrid (BA, MA, PhD) (2x10, 2x5)

Universidad de Málaga (BA, MA, PhD) (2x10, 2x5)

Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (BA)

Universidad de Murcia (BA, MA) (4x10)

Université de Neuchâtel (BA, MA) (2x5)

Universität Münster (BA) (2x10)

Universidad de Oviedo (BA, MA, PhD) (2x10, 2x5)

Universidad de Navarra (Pamplona) (BA, MA, PhD) (2x10, 2x5)

Universität Potsdam (BA MA, PhD) (2x10, 2x5)

Univerzita Komenského v Bratislave (Pozsony) (BA, MA, PhD) (2x10)

Universidad de Salamanca (BA) (2x10), (PhD) (1x10)

Universidad de Santiago de Compostela,Lugo Campus (BA) (2x9)

Universidad de Sevilla (BA) (1x10)

Universidad de Valencia (BA) (2x10)

Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, Valladolid (2x5)

Universidad de Zaragoza (BA, MA, PhD) (2x10)

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a tanszéki, formai kérdésekben a kari (Pusztai Andrea és Balaci Sándor) vagy egyetemi koordinátor (Szontágh Anikó) áll rendelkezésükre.

A Spanyol Tanszék koordinátora: Santosné Blastik Margit 

Várjuk a jelentkezéseket, és sikeres pályázást kívánunk!

Közzétette: Santosné Blastik Margit (2019.02.11. 00:20)

Vissza